TÍCH HỢP GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH QUA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 THPT

Keywords

Tích hợp, Giáo dục hướng nghiệp, Địa lí, Trung học phổ thông Integrated, Vocational education, Geography, High school.

Abstract

Giáo dục định hướng nghề nghiệp giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn dựa trên phẩm chất và năng lực của bản thân, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu của thị trường lao động và là cơ sở để hình thành nguồn nhân lực cần thiết cho Quốc gia. Dựa vào đặc điểm chương trình môn Địa lí lớp 11, bài báo này tập trung vào việc làm rõ các nội dung về hướng nghiệp và giáo dục hướng nghiệp, mục tiêu, nội dung và các biện pháp dạy học tích hợp giáo dục hướng nghiệp. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong việc giáo dục hướng nghiệp qua môn Địa lí THPT, giúp học sinh nâng cao nhận thức về nghề nghiệp và lựa chọn việc làm phù hợp.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v131i6D.6646

References

  1. Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).
  2. Bộ GDĐT (2006), Chương trình giáo dục phổ thông - Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, NXB Giáo dục.
  3. Bùi Hiền (chủ biên, 2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.
  4. Nguyễn Hoàng Sơn và nnk (2020), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển, đảo và các quyền, lợi ích của Việt Nam tại Biển Đông trong ngành giáo dục. Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, Mã số B2018-DHH-BD-01.
  5. Nguyễn Hoàng Sơn nnk (2021), Đánh giá thực trạng công tác giáo dục, tuyên truyền tài nguyên và môi trường biển đảo ở các trường tiểu học thuộc khu vực ven biển việt nam, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 12
  6. Nguyen Hoang Son, Tran Thi Tuyet Mai, Le Phuc Chi Lang (2013), Raising Awareness Education and Response Capability with Climate Change for the Residential community in Mid-central Coastal Provinces of Vietnam. The International Journal of Education Administration and Development 4(2): 812-818. Mahasarakham University, Thailand, 2013.