THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Keywords

Education, education management, teacher education, individual qualities and competencies Đào tạo, quản lý hoạt động đào tạo, đào tạo giáo viên, phẩm chất và năng lực cá nhân

Abstract

The paper presents the research results in the innovation of the high school teacher education management in the development of the students’ individual competencies and qualities at Ho Chi Minh City University of Education (HCMUE). The results show that the educational managers and academic staff of HCMUE were well aware of the importance of the innovation of the high school teacher education management in the competency – based education. The results initially assert that the high school teacher education management in HCMUE almost reached the level of frequency and mastery in the competency – based management. Besides, the findings prove the feasibility and consistency with the viewpoint of the education management innovation of the Vietnam Government and Vietnam Communist Party in the Resolution 29-NQ/TQ. The research results are considered as the important foundation for HCMUE to innovate the teacher education management in the competency – based education in the near future.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6D.6704

References

 1. Tài liệu tiếng Việt
 2. Ban Chấp hành Trung ương. (2013). Nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hà Nội: Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
 3. Nguyễn Thế Dân. (2016). Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng tiếp cận năng lực. Luận án tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
 4. Phạm Xuân Hùng. (2016). Phát triển đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục theo tiếp cận năng lực. Luận án tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
 5. Vũ Tuấn Dũng. (2016). Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực. Luận án tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
 6. Tài liệu tiếng Anh
 7. Hawkins, N. J. (2001). Some trends in public higher education: Asia and U.S. In Aroni, S. (Ed.). (2001). The Transformation of Higher Education: A Comparative Perspective. Paris: ESTP Press.
 8. Spencer, L.M. & Spencer, S.M. (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance. John Wiley & Sons, New York.
 9. Boyatzis, E. R., Elizabeth C. S., & Scott N. T. (2002). Learning cognitive and emotional intelligence competencies through graduate management education. Academy of Management Learning and Education Journal, 1(1), 150-162.
 10. Draganidis & Mentzas. (2006). Competency based management: a review of systems and approaches. Information Management &Computer Security, 14 (1), 51-64.
 11. Tripathi, P., Ranjan, J. & Pandeya, T. (2010). A Competency based model for an Academic Institutions. International Journal of Innovation, Management and Technology, 1(2), 214-218.