BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA TỔ CHỨC CHỦ ĐỀ STEM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

Keywords

Giáo dục STEM
bồi dưỡng năng lực
năng lực sáng tạo
dạy học vật lí STEM education
Capacity building
Creative capacity
Teaching physics

Abstract

The 2018 education program in general and the Physics curriculum, in particular, are oriented to developing students about qualities and abilities, including creativity. One of the educational models that meet the requirements of the program is STEM education. In this article, we analyze the contents related to STEM education and the effects of STEM education on fostering students’ creative abilities. At the same time, we research and propose a structure of creative capacity in Physics according to the STEM education model with specific behavioral indicators. On the other hand, we present an example of STEM theme design "Mini vacuum cleaner" and orientate to foster students' creative ability.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v131i6D.6815

References

 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018). Chương trình giáo dục phổ thông Chương trình tổng thể. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.
 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018). Chương trình giáo dục phổ thông Môn Vật lí. Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
 3. Bùi Ngọc Nhân. (2020). Phát triển năng lực sáng tạo của HS thông qua việc tổ chức dạy học một số chủ đề phần động học, động lực học Vật lí 10 Trung học phổ thông. Luận văn Tiến sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại Học Vinh.
 4. Bùi Thị Hồng Liên. (2015). Bồi dưỡng năng lực sáng tạo của HS trong dạy học các lực cơ học Vật lí 10THPT. Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2.
 5. Hà Văn Luận. (2014). Vận dụng dạy học nhóm theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của HS khi dạy chương "Cảm ứng điện từ" Vật lí 11 Trung học phổ thông. Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục.
 6. Huỳnh Văn Sơn. (2009). Tâm lí sáng tạo. NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
 7. Lê Xuân Quang. (2017). Dạy học môn Công nghệ phổ thông theo định hướng giáo dục STEM. Luận ấn Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
 8. Nguyễn Phú Trọng. (2013). Nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XI . Nghị quyết số 29-NQ/TW.
 9. Nguyễn Thị Mai Lan. (2018). Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật. Tạp chí Giáo dục, số 427.
 10. Phạm Thị Bích Đào. (2015). Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học hóa học hữu cơ chương trình Trung học phổ thông nâng cao. Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
 11. Trần Thị Bích Liễu. (2013). Giáo dục phát triển năng lực sáng tạo. NXB Giáo dục Việt Nam.