QUÁ TRÌNH HỢP TÁC VĂN HÓA, GIÁO DỤC VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Abstract

Sau hơn 25 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc không ngừng được duy trì, củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác về văn hóa, giáo dục - cầu nối cần thiết cho tình hữu nghị và sự hợp tác lâu dài của hai quốc gia - dân tộc Việt - Hàn. Bài viết sẽ làm rõ và đánh giá  quá trình hợp tác văn hoá, giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong giai đoạn 1992 - 2017, qua việc phân tích, luận giải các nội dung: Những nhân tố thúc đẩy sự hợp tác; các nội dung hợp tác chủ yếu với những thành tựu và vấn đề đặt ra; các giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v131i6D.6820

References

 1. . Duy Anh (2021), “Kỳ tích sông Hàn: Khởi điểm khó tin của những chaebol 30 năm trước”. Truy cập tại: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/han-quoc-su-than-ky-cua-nen-cong-nghe-709407. html, ngày truy cập: 05/11/2021.
 2. . Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam (2017), “Việt Nam tổ chức Lễ hội Du lịch - Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc”. Truy cập tại: https://baotintuc.vn/van-hoa/viet-nam-to-chuc-le-hoi-du-lich-van-hoa-viet-nam-tai-han-quoc-20171214223604861.htm, ngày truy cập: 02/11/2021.
 3. . Lê Đình Chỉnh (2015), “Quyền lực mềm của văn hóa Hàn Quốc - Hallyu ở Việt Nam và những ảnh hưởng của nó”. Truy cập tại: http://dongphuonghoc.org/article/245/quyen-luc-mem-cua-van-hoa-han-quoc-hanllyu-o-viet-nam-va-anh-huong-cua-no.html, ngày truy cập: 01/11/2021.
 4. . Lý Xuân Chung (2013), Những chính sách của Hàn Quốc làm gia tăng quyền lực mềm, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 10 (152).
 5. . Nguyễn Văn Dương (2009), “Quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục từ năm 1992 đến nay”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 12..
 6. . Đại học Quốc gia Hà Nội (2004), Đông Á - Đông Nam Á: Những vấn đề lịch sử và hiện tại, Nxb Thế giới, Hà Nội.
 7. . “Điều kiện và lộ trình mới nhất du học Hàn Quốc năm 2021” (2021). Truy cập tại : https://aki.edu.vn/du-hoc-han-quoc-aki/2021-dieu-kien-va-lo-trinh-moi-nhat-du-hoc-han-quoc-nam-2021.html, ngày truy cập: 08/11/2021.
 8. . Hà Hồng Hải (2003), “Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Một thập niên phát triển đầy ý nghĩa”, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, Số 1 (50).
 9. . Hàn Quốc - Lịch sử và văn hóa (1995), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 10. . Hoang Van Hien - Nguyen Van Tuan (2020), Cooperation between the Univesity of Sciences, Hue Universiry and Japanese Patners: Achieved Results and Posed problems, Proceeding the International Conference on Higher Education in Vietnam and Asia: Similarities and Possibilities of Cooperation, The University of Danang - University of Science and Education - Social Science Publing House, Hanoi.
 11. . Hoàng Văn Hiển (2004), Quan hệ kinh tế và hợp tác giáo dục - đào tạo của Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2002), Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
 12. . Hoàng Văn Hiển (Cb) - Nguyễn Viết Thảo (2006), Lịch sử quan hệ quốc tế 1945 - 1995, Nxb Đà Nẵng.
 13. . Hiệp định Hợp tác Văn hóa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc ngày 30/12/1994, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Mục Hồ sơ Văn phòng Chính phủ từ năm 1957 - 1995 (Quyển 3).
 14. . Nguyễn Cảnh Huệ (2016), “Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ 1992 đến nay thành tựu và vấn đề đặt ra”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5.
 15. . Nguyễn Văn Lan (Chủ biên, 2019), Việt Nam - Hàn Quốc 25 năm hợp tác, phát triển (1992-2017) và triển vọng đến năm 2022, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 16. . Đặng Hoàng Linh - Vũ Thị Kim Oanh (2021), “Đẩy mạnh kết nối, hợp tác giáo dục và đào tạo Việt Nam - Hàn Quốc”. Truy cập tại: https://www. quanlynhanuoc.vn/2021/04/20/day-manh-ket-noi-hop-tac-giao-duc-va-dao-tao-viet-nam-han-quoc/, ngày truy cập: 07/11/2021.
 17. . Vũ Thị Tuyết Loan (2007), “Hợp tác văn hóa đa phương Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với ASEAN”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 11.
 18. . Quyền Lưu (2016), “Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đạt 4,6 tỷ USD”. Truy cập tại: http://testcong.moit.gov.vn/web/ guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/%C4%91au-tu-cua-han-quoc-vao-viet-nam-%C4%91at-4-6-ty-usd-108587-22.html , ngày truy cập: 05/11/2021.
 19. . Phạm Thị Thanh (2017), “Chính sách hợp tác văn hóa của Hàn Quốc với Việt Nam từ năm 1994 đến nay”, Luận văn Thạc sĩ Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 20. . Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử (2019), “Vai trò của giáo dục đối với nền kinh tế tri thức và xu hướng hội nhập”. Truy cập tại: http://tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-boi-duong/item/1508-vai-tro-c-a-giao-d-c-d-i-v-i-n-n-kinh-t-tri-th-c-va-xu-hu-ng-h-i-nh-p, ngày truy cập: 03/11/2021.