TỪ MƯỢN HÁN KINH TẾ THƯƠNG MẠI VỚI VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CỦA SINH VIÊN

Abstract

THE ECONOMIC BORROWED CHINESE WORDS

TOGETHER WITH THE SINO-VIETNAMESE TRANSLATION PROBLEM OF STUDENTS

Abstract: Words borrowed  and economic Borrowed words from Chinese accounted a major number, played a special role in Vietnamese vocabulary system and have been dramatically assimulated. That under strong effects of assimulation created a difference between words borrowed from Chinese and Chinese characters in the Han unification. On the basis of introducing the characteristics of words borrowed from Chinese, this essay will focus on analyzing reasons that led to mistakes of Chinese students when translating Sino-Vietnamese words and suggesting some notes relating to Chinese borrowed words during teaching how to translate Sino-Vietnamese words for Chinese students.

 Key words: words borrowed, characteristics, mistakes, reasons, suggestions

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6D.6917

References

  1. Nguyễn Văn Khang(2012).Từ ngoại lại trong tiếng Việt, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Phan Văn Các (1981).Từ ngữ gốc Hán với việc giữ gìn tính trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn sự trong sáng cảu tiếng Việt về mặt từ ngữ, tập 2, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
  3. Pan. W.G(2008).外来语新论——关于外来语的哲学思考,山东教育出版社.
  4. Shi. Y W(2016). 商务印书馆, 北京