ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA ĐẠI HỌC HUẾ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Abstract

Building brand identity today is not only for product business but also in the field of education. The importance of building a brand identity system is one of the chief goal in education to create a unique brand at Regional universities today, exclude of Hue University.

          This article aims to introduce the basic of theory and reality of building a brand identity system at universities. Thereby, proposing some directional soloutions to improve and promote the brand identity system of  Hue University on the road of iternational integration.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6D.6959

References

 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO
 2. I.Việt Nam
 3. Đặng Thị Bích Ngân (2012), Từ điển mỹ thuật phổ thông, Nxb. Mỹ Thuật.
 4. GAM7 (2018), Content marketing - Nền tảng sáng tạo nội dung (tập 5), Nxb. Lao Động.
 5. Thiên Kim (2001), Thiết kế nhãn hiệu hàng hoá bằng mẫu tự ALPHABET, Nxb. Mỹ Thuật
 6. Lê Huy Văn, Trần Từ Thành (2010), Cơ sở tạo hình, Nxb. Mỹ Thuật.
 7. Trần Quang Tùng, Thanh Nguyễn & Mai Nguyệt Anh (2017), Xấu thế nào đẹp ra sao: Bí kíp thẩm định thiết kế trong Markerting, Nxb. Lao Động.
 8. Trần Quang Tùng, Thanh Nguyễn, Mai Nguyệt Anh & Linh Đan (2017), Nhận diện thương hiệu: Những điểm chạm thị giác, Nxb. Lao Động.
 9. Trần Trung Vinh (2012), Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến yêu thích thương hiệu và dự định mua tại thị trường ô tô Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế Công nghiệp, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng.
 10. II. Nước ngoài
 11. Cone, S. (2006), Đánh cắp ý tưởng, Nxb. Trẻ.
 12. Davis, S. (2002), Implementing your BAM strategy: 11 steps to making your brand amore valuable business asset, Journal of Consumer Marketing, Vol.19 (6), 503-513.
 13. Duc (1993), “Nghệ thuật bố cục và khuôn hình”, NXB Fleurus Paris.
 14. Dupont, L. (2016), 1001 Advertising Tips: Ideas And Strategies From The World’s Greatest Campaigns, Nxb. Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh.