PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HÀNH VI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Keywords

Doanh nghiệp; Ô nhiễm môi trường: Bồi thường thiệt hại Enterprise; Environmental pollution: Compensation for damage

Abstract

Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại (BTTH) do hành vi gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT) của doanh nghiệp. Đặc biệt, gần đây là Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật BVMT... Những văn bản quy phạm nói trên bước đầu đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để truy cứu trách nhiệm BTTH do hành vi làm ÔNMT của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các quy định về BTTH do hành vi làm ÔNMT của doanh nghiệp hiện vẫn còn dừng lại ở mức quy định chung, mang tính nguyên tắc, gây khó khăn cho việc giải quyết các yêu cầu BTTH. Do đó, qua bài viết này tác giả sẽ phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật chỉ ra những điểm hạn chế của pháp luật, từ đó đưa các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm BTTH do hành vi gây ÔNMT của doanh nghiệp.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v133i6A.7096

References

  1. Hiến pháp năm 2013
  2. Bộ luật Dân sự năm 2015
  3. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
  4. Nguyễn Thị An Na, Ngô Thị Thu Huyền (2022), “Giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường của pháp nhân thương mại”. Tạp chí Nghề Luật, số 7.
  5. Nguyễn Thị Phương Châm, Nguyễn Minh Châu (2021), “Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường từ góc nhìn lý thuyết đến luật thực định của Việt Nam”. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 15 (439).
  6. Phạm Thị Lệ Quyên (2020), “Một số bất cập của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường”. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại Học Duy Tân.
  7. Lê Hồng Hạnh (2010), “Bình luận khoa học và định hướng giải quyết một số vụ tranh chấp môi trường điển hình”. Nxb. Tư pháp.
  8. Nguyễn Viết Xuân (2021), “Giải quyết tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường – một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện”. Tạp chí Toà án nhân dân, số 2.
  9. Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Nguyệt Linh (2021), “Khởi kiện tập thể yêu cầu doanh nghiệp bồi thường ô nhiễm môi trường theo pháp luật Pháp, Hoa Kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam”. Tạp chí Luật học, số 8.