KHÁI LUẬN VỀ LÝ HỌC TỐNG NHO

Keywords

Confucianism, Song Neo - Confucianism, Li - Qi, Xin – Xing Nho giáo, Lý học, Lý - Khí, Tâm - Tính

Abstract

Song Neo-Confucianism (Neo - Confucianism, The Cheng - Zhu school, Zhu Xi Study, Xing - Li Study) is the name of a movement of Chinese New Confucianism during the Song Dynasty (960-1279). This period marked the strong rise of Confucianism in the face of waves of Wei - Jin Xuanxue and Sui - Tang Buddhism, which were deeply rooted in the source of Chinese culture. Through the thorough combination of these streams of thought, Neo - Confucianism has created a strict system of philosophical categories to interpret human issues, thereby creating vitality for Confucianism in new context.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v133i6A.7127

References

 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO
 2. Thích Tịnh Hạnh, (2000), Đại tạng kinh – tập 38: Bộ Hoa Nghiêm III, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn, Đài Bắc.
 3. Thích Tịnh Hạnh, (2000), Đại tạng kinh – tập 39: Bộ Hoa Nghiêm IV, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn, Đài Bắc.
 4. Trần Trọng Kim, (2017), Nho giáo, Nxb Văn học, Hà Nội.
 5. Nguyễn Tôn Nhan, (2005), Nho giáo Trung Quốc, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
 6. Trương Lập Văn, (1998), Lý: Triết học phương Đông, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
 7. Trương Lập Văn, (2000), Khí: Triết học phương Đông, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
 8. Youlan. F, (2001), 三松堂全集 (第五卷): 新原道, 河南人民出版社, 河南.
 9. Youlan. F, (2001), 三松堂全集: 中国哲学史 (下), 河南人民出版社, 河南.
 10. Zhehou. L, (1985), 中国古代思想史论, 人民出版社,北京.
 11. Zhehou. L, (1987), 中国现代思想史论, 东方出版社,北京.