THÁCH THỨC PHÁP LÝ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN ĐỐI VỚI CÁC TRANH CHẤP TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
PDF

Keywords

Thẩm quyền
Quyền tài phán trên không gian mạng
Toà án
Luật Thương mại quốc tế
Thương mại điện tử
Giao dịch thương mại điện tử Jurisdiction
Cyber jurisdiction
Court
International commercial law
E-commerce
E-commerce transaction

Abstract

Determination of jurisdiction (jurisdiction) can be seen as the first issue that needs to be resolved by the courts in case of any dispute. However, with the unique characteristics of e-commerce transactions, the traditional principles of determining jurisdiction of court are no longer effective. Legal challenges in deremining jurisdiction on e-commerce transactions, therefore, have been rising to most legal systems worldwide. Therefore, this article focuses on analyzing the distinctive features in determining the jurisdiction of the court for e-commerce transactions, thereby presenting legal challenges and recommendations for Vietnamese law.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6D.7147
PDF

References

 1. Tạp chí Tài chính online
 2. <https://tapchitaichinh.vn/doanh-thu-thuong-mai-dien-tu-ban-le-tai-viet-nam-nam-2022-dat-16-4-ty-usd.html> Truy cập ngày 10/1/2023.
 3. A European Initiative in Electronic Commerce, COM (97) 157 tại I (7).
 4. <https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vikqheulgozh> Truy cập ngày 10/01/2023.
 5. Vipin Jain1, (2021), An Overview of Electronic Commerce (e-Commerce), Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol. 27, No. 3.
 6. Từ điển Luật học, (2006), Việc Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp, NXB Bách Khoa- NXB Tư pháp.
 7. Giáo trình Tư pháp quốc tế, (2019), ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, NXB Hồng Đức.
 8. Viện Ngôn ngữ học, (2003), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng.
 9. Vũ Thị Hương, (2020), Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với các vụ việc kinh doanh, thươngmại có yếu tố nước ngoài trong mối tương quan với pháp luật một số quốc gia trên thế giới, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội.
 10. Chen, (2004), United States and European Union Approaches to Internet Jurisdiction and their Impact on E-Commerce, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law.
 11. Karnika Seth, (2016), Computers, Internet and New Technology Law, 2nd edn, LexisNexis.
 12. Pratima Narayan, (2014), Jurisdiction Concerns in E-Consumer Contracts, 25 Years of Consumer Protection Act: Challenges and the Way Forward, Chair on Consumer Law and Practice, National Law School of India University.
 13. Ammu Charles, (2019), E-Commerce Laws: Law and Practices, 1st edn,Eastern Book Company.
 14. Faye Fangfei Wang, (2010), Internet jurisdiction and Choice of law – Legal practise in EU, US and China, Cambridge University Press.
 15. Codigo Federal De Procedimientos Civiles, điều. 23, (Mexico.).
 16. Burnham v. Superior Court of Cal., 495 U.S. 604, 608-09 (1990).
 17. Dan L. Burk, (1997), Jurisdiction in a World Without Borders, 1 VA. J.L. & TECH. 3.
 18. The European Union, (2000), Regulation on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, Council Regulation (EC) No. 44/ 2001.
 19. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010.
 20. Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.