Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

ISSN (Print) 2588-1191

ISSN (Online) 2615-9708

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Huynh Van Chuong

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal contact |  Focus and Scope | Submissions | Editorial teamVol 129, No 3D (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Văn Lợi, Trần Kim Ngọc, Phạm Duy Hưng
5–20
Lê Ngọc Phương Qúy, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Tiến Nhật, Lê Anh Đức
21–32
Nguyễn Hồng Ửng, Đặng Hòa Thái, Phan Quốc Nam, Nguyễn Hồng Nương, Nguyễn Thị Hồng Thủy
Trịnh Thị Sen, Phan Thị Phương Nhi
Phan Thị Lệ Anh, Dương Tuấn Phương
Hoàng Công Tín, Nguyễn Hữu Chí Tư, Nguyễn Tú Uyên
Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Đăng Tuấn, Lê Trần Hoàn, Lê Quốc Việt, Lê Văn Phước, Nguyễn Đức Danh, Phan Vũ Hải
Nguyễn Đăng Nhật, Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Trương Văn Đàn
Lê Thanh Toàn, Mai Huu Tin
Nguyễn Bich Ngọc, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức