Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

ISSN 2588-1191

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Huynh Van Chuong

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal contact |  Focus and Scope | SubmissionsVol 128, No 3C (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Võ Điều, Trần Văn Việt, Phan Đỗ Dạ Thảo
1–12
Lê Như Cương, Hoàng Kim Toản, Nguyễn Xuân Vũ, Thái Thị Huyền, Lê Thị Thu Thảo
13–22
Trần Thị Phượng, Trương Đỗ Minh Phượng, Trịnh Ngân Hà, Huỳnh Văn Chương
23–35