Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

ISSN 2588-1191

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Huynh Van Chuong

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal contact |  Focus and Scope | SubmissionsVol 128, No 3C (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Võ Điều, Trần Văn Việt, Phan Đỗ Dạ Thảo
1–12