Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

ISSN (Print) 2588-1191

ISSN (Online) 2615-9708

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Huynh Van Chuong

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal contact |  Focus and Scope | SubmissionsVol 129, No 3A (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Huỳnh Văn Chương, Lê Minh Ngân, Hồ Việt Hoàng
1–14
Huỳnh Văn Chương, Lê Ngọc Phương Quý, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Thị Diệu Loan, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Thị Phượng, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Quang Tân, Lê Văn Sang
15–29