Vol 126, No 3B (2017)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Khoa KN, Nguyễn Tiến Dũng
Khoa KN, Trương Quang Hoàng
Khoa KN, Trần Cao Úy
Khoa KN, Lê Thị Hoa Sen
Khoa KN, Phạm Thị Nhung
Khoa KN, Nguyễn Ngọc Truyền
Khoa KN, Cao Thị Thuyết
Khoa KN, Nguyễn Văn Chung
Khoa KN, Lê Thị Hoa Sen
Khoa KN, Hoàng Thị Hồng Quế
Khoa KN, Nguyễn Thị Chung
Khoa KN, Phan Công Tam
Khoa KN, Phan Trọng Trí
Khoa KN, Nguyễn Viết Tuân
Khoa KN, Nguyễn Viết Tuân