Vol 126, No 5C (2017)

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v126i5C

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Võ Thị Thu Ngọc
PDF
5–20
Nguyễn Đức Quân
21–31
Trần Anh Tuấn
33–44
Nguyễn Thị Bích Thủy
45–59
hoang phuong hien
61–74
Nguyen Anh Phong
75–85
Trần Đăng Huy, Trương Tấn Quân
PDF
87–99
101–114
Trần Đức Trí
115–126