Vol. 129 No. 5B (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển là một tạp chí quốc gia, có phản biện và truy cập mở do Đại học Huế (Việt Nam) xuất bản. Đây là môt tạp chí đa ngành đăng tải các kết quả nghiên cứu về kinh tế, kế toán, tài chính, quản lý, quản trị kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu từ các lĩnh vực nêu trên bao gồm cả nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng. Các bản thảo gửi đến Tạp chí chưa được xuất bản hoặc gửi đăng ở các tạp chí khác. Các bản thảo chấp nhận để xuất bản được phản biện kín hai chiều để đảm bảo chất lượng khoa học tốt nhất và được xuất bản trực tuyến, đúng kỳ.

Ngoài việc đăng tải các kết quả nghiên cứu đề cập ở trên, Tạp chí cũng xuất bản các bài báo tổng quan về các xu hướng nghiên cứu hiện đại, mới và định hướng cho từng lĩnh vực. Tạp chí nhận bản thảo của các học giả, chuyên gia, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu tại Việt Nam và quốc tế.