Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ISSN 2588-1213

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Le Van Anh

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Tran Thi Vinh Lien

Phone: 02343845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Announcements

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Posted: 2017-02-15
 
More Announcements...

Vol 126, No 6A (2017): Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đàm Nghĩa Hiếu
Chu Đình Kiên
Trần Thị Quế Châu
Trần Thúy Hiền
Bùi Thị Thuận Ánh
trần thanh nhị
HỒ HỮU NHẬT
Mai Xuân Toàn
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Tổng
Trần Thị Tâm
Đỗ Thùy Trang
Liêu Vĩnh Dũng
Tô Thùy Linh
Trần Bình Tuyên
Dinh Quynh Giang
Nguyễn Trung Triều
Đoàn Anh Thái