Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

Current Issue

Vol. 130 No. 6A (2021)
Published January 4, 2021

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trần Đức Sáng tran
TRADITIONAL TENG PING OF THE COTU PEOPLE IN NAM DONG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE
Đặng Công Cường
THE LAW ON ENSURING RIGHTS TO WORK FOR VIETNAMESE ETHNIC MINORITYIES
PHẠM PHẠM THỊ GÁI
ĐỀ TÀI VỊNH SỬ TRONG THƠ SỨ TRÌNH TRIỀU NGUYỄN (1802 - 1884)
Nguyễn Sơn, Hồ Viết Hoàng, Nguyễn Thị Như Điệp, Đinh Điền, Lương An Vinh
SO SÁNH CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO ĐỘ KHÓ
trần thanh nhị
SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL PREMISES FORMED THE PREDICTION IN VIETNAM'S MEDIEVAL NARRATIVE PROSE
Hà Lệ Thủy
The BIỆN PHÁP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM - SO SÁNH VỚI LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI: Bồi thường thiệt hại trong luật hình sự
Nguyễn Thị Hồng Duyên
NHẬN THỨC VỀ CHUẨN ĐẦU RA NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ ĐẠI HỌC HUẾ
Trương Viên
Tích hợp học tập phục vụ cộng đồng vào chương trình giảng dạy đại học: Một nghiên cứu thực nghiệm
Nguyễn Văn Tuấn
QUAN HỆ TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC VỀ AN NINH, QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN – VIỆT NAM TỪ NĂM 2002 ĐẾN NAY
Nguyễn Vũ Lân
NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ LĂNG THIỆU TRỊ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT
Thanh Sơn Lê
THE RISE OF THE “INDIVIDUAL PERSON” IN TAN DA'S LITERATURE
Bình Phương Luân Lê
THE PROPAGATION OF CHINESE ZEN MASTERS IN THUAN HOA IN THE SEVENTEENTH CENTURY
View All Issues