Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ISSN (Print) 2588-1213

ISSN (Online) 2615-9724

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Do Thi Xuan Dung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Tran Thi Vinh Lien

Phone: 02343845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Vol 129, No 6D (2020): Khoa học Xã hội Nhân văn tiếng Việt

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phạm Thế Kiên
Phan Đức Duy