Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ISSN (Print) 2588-1213

ISSN (Online) 2615-9724

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Do Thi Xuan Dung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Tran Thi Vinh Lien

Phone: 02343845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Vol 128, No 6D (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa Du Lịch, Trần Hữu Tuấn
5-16
Khoa Du Lịch, Nguyễn Thị Minh Nghĩa
17-35
Khoa Du Lịch, Bùi Thị Tám
37-51
Khoa Du Lịch, Nguyễn Bùi Anh Thư
53-70
Khoa Du Lịch, Lê Thị Hà Quyên
71-85
Khoa Du Lịch, Trần Thị Thu Hiền
87-100
Khoa Du Lịch, Nguyễn Đoàn Hạnh Dung
101-119
Khoa Du Lịch, Đoàn Khánh Hưng
121-143
Khoa Du Lịch, Châu Thị Minh Ngọc
145-163
Khoa Du Lịch, Trần Thị Ngọc Liên
165-179
Khoa Du Lịch, Lê Văn Hòa
181-194
Khoa Du Lịch, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang
195-209
Khoa Du Lịch, Nguyễn Thị Thanh Nga
211-225
Khoa Du Lịch, Phan Thị Diễm Hương
227-240
Khoa Du Lịch, Nguyễn Thị Thanh Nga
241-257
Khoa Du Lịch, Trần Thị Thu Hiền
259-279
Khoa Du Lịch, Phan Minh Hieu
281-295