Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

Current Issue

Vol. 130 No. 6C (2021)
Published May 25, 2021
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số Đặc biệt - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lê Khắc Đại
XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN KHAI THÁC HẢI SẢN TRONG VÙNG BIỂN CHỒNG LẤN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC QUỐC GIA TRONG KHU VỰC
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6229
Trần Cao Thành
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6260
Trần Tuấn Sơn
VAI TRÒ ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN THEO HIỆP ĐỊNH CPTPP, PHÁP LUẬT MỘT SỐ QUỐC GIA THÀNH VIÊN VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6238
Đặng Công Cường
PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ TÍNH BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6235
Nguyễn Hữu Khánh Linh
PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6230
Đào Mộng Điệp
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN: TỪ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐẾN THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6211
Nguyễn Thị Nữ
QUYỀN LẬP HỘI THEO HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6206
Trần Thế Hệ
THỰC TRẠNG XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6237
Trần Thị Nhật Anh
CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÂN BỔ RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN VỐN GÓP MÀ CÔNG TY MỤC TIÊU LÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6199
Trần Viết Long
PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6233
Nguyễn Thị Hoài Thương
5-14
BẤT CẬP TRONG HOẠT ĐỘNG ÁP DỤNG ÁN LỆ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6205
PDF
Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Lê Huyền
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM-EU (EVFTA)
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6231
Ngô Minh Tiến; Đỗ Thị Quỳnh Trang
PHÁP LUẬT VỀ TRUYỀN THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI, QUA THỰC TIỄN TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH TẠI ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6209
Lê Minh Thành
Một số vướng mắc trong quy định pháp luật về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6202
Bùi Thị Thuận Ánh
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ ĐẤT ĐAI TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6200
Phan Thị Hồng
QUY ĐỊNH “HỢP ĐỒNG PHẢI ĐĂNG KÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT” VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6197
Đặng Thị Hà
NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CƠ QUAN DÂN CỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6232
Đồng Thị Huyền Nga
VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TRONG VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐƠN NHẤT TẠI LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ KINH NGHIỆM CHO CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6210
Hồ Thị Phượng, Nguyễn Bá Tường
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, QUA THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6208
Nguyễn Thị Thúy Hằng; Hồ Minh Thành
MỘT SỐ BẤT CẬP VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6203
Nguyễn Tài Năng, Lê Văn Bình
HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỰ CHỦ ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6201
Phước Sơn Lê, Trần Thúy Hiền
THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ: THÁCH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6198
Cao Đình Lành; Nguyễn Sơn Hải
THỰC TRẠNG VỀ HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6196
Trần Văn Hải
HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO CAM KẾT TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6245
View All Issues