Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ISSN (Print) 2588-1213

ISSN (Online) 2615-9724

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Do Thi Xuan Dung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Tran Thi Vinh Lien

Phone: 02343845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Vol 128, No 6D (2019): Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa Du Lịch
Khoa Du Lịch
Khoa Du Lịch, Nguyễn Bùi Anh Thư
Khoa Du Lịch, Bùi Thị Tám
Khoa Du Lịch, Trần Hữu Tuấn
Khoa Du Lịch, Lê Thị Hà Quyên
Khoa Du Lịch