Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ISSN (Print) 2588-1213

ISSN (Online) 2615-9724

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Do Thi Xuan Dung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Tran Thi Vinh Lien

Phone: 02343845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Vol 128, No 6C (2019): Khoa học Xã hội Nhân văn

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hồ Tiểu Ngọc
5-18
Nguyễn Phước Hải Trung
19-36
Nguyễn Tiến Vinh
37-45
Phạm Ngọc Bảo Liêm
Phạm Thế Kiên, Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thế Dũng
Nguyễn Thuỳ Trang
Trần Thị Hằng
Nguyen Văn Kiệt, Nguyễn Đăng Nhật
Lê Thị Bạch Liên
Phạm Thế Kiên, Lê Thị Hương, Đinh Thị Hồng Vân, Phan Hữu Huyện, Nguyễn Xuân Hiếu, Hoàng Kim Toản
Nguyễn Tiến Dũng
Lê Thị Quí Đức