Vol 126, No 3C (2017)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3C

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trần Nam Thắng, Lê Văn Khánh
5–11
Hoàng Đình Trung, Vũ Thị Phương Anh
13–21
Phan Thị Minh Châu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Hữu Ánh
23–31
Nguyễn Đình Thi
33–42
Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Thanh
43–53
Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Đình Thành, Trần Thị Thanh
55–67
Lê Văn Dân, Lê Tiến Hữu
69–76
Trần Thị Hoàng Đông, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Đình Thi, Lê Thị Hương Sen
78–87
Trần Thị Hương Sen, Trần Thị Hoàng Đông, Phan Thị Phương Nhi, Trịnh Thị Sen, Trần Minh Quang
89–100
Nguyễn Thỵ Đan Huyền, Lê Thanh Long, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Hiền Trang
101–112
Lê Văn Thái, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Duy Liêm
113–122
Hoàng Kim Toản, Tạ Sáu, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Đình Thi
123–133
Phùng Thăng Long, Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Đức Thạo, Đinh Thị Bích Lân
135–141
Nguyễn Vĩnh Trường, Phạm Viết Thanh, Nguyễn Thái Bình
143–154
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Ngọc Phước, Dương Văn Chinh
155–162
Trần Đăng Hòa, Lê Trung Hiếu, Lê Như Cương, Hoàng Kim Toản
163–170
Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Thanh, Nguyễn Minh Hiếu
171–181
Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Ngọc Sỹ, Nguyễn Văn Lâm
183–193
Hồ Kiệt, Trần Văn Hòa, Hồ Nhật Linh
195–205
Trần Văn Tý, Trần Thị Thu Hà, Hoàng Thị Thái Hòa, Trịnh Thị Sen
207–216