Hue University Journal of Science: Economics and Development

ISSN (Print) 2588-1205

ISSN (Online) 2615-9716

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Hoang Trong Hung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Vol 128, No 5D (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Đặng Thị Việt Đức
5–19
Manivanh Lobriayao
21–32
Dương Thị Hải Phương
Lê Thị Lệ
Trần Thị Thu Thủy
Lac van Nguyen, Xuan Thi Thanh Pham