Hue University Journal of Science: Economics and Development

ISSN (Print) 2588-1205

ISSN (Online) 2615-9716

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Hoang Trong Hung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Vol 128, No 5A (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Bùi Dũng Thể, Phạm Minh Hải
5–15
Võ Phan Quang Thế, Trần Hoài Nam
17–32
Đặng Đình Đức
33–49
Nguyễn Lê Hiệp, Lê Thị Cẩm Nhi, Trần Thị Diệu, Trần Thị Bích Huệ
51–61
Trương Thị Hương Xuân, Nguyễn Khắc Hoàn
63–77
Phạm Thị Thuỳ Trang, Bùi Thị Thúy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Trọng Hùng
79–91
Đoàn Khánh Hưng, Trần Thị Thu Hiền
93–104
nguyen thi le Huong, Trương Tấn Quân
105–118
Trần Thu Hà
109–127
Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Văn Hòa
129–146
Trương Thị Thu Hà, Trần Hữu Tuấn, Đoàn Khánh Hưng
147–167
Lê Văn Bình, Hoàng Văn Liêm
169–185
Nguyễn Phương Thảo
187–206
Lê Thị Lệ