Hue University Journal of Science: Economics and Development

ISSN (Print) 2588-1205

ISSN (Online) 2615-9716

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Hoang Trong Hung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Vol 129, No 5B (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Cái Trịnh Minh Quốc, Hoàng Trọng Hùng, Phạm Lê Hoàng Linh, Lê Việt Đan Hà
5–21
Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Đức Hiếu
23–33
Phan Thị Thùy Nga
35–46
Nguyễn Văn Thụy
Nguyễn Thái Phán, Lê Anh Quý