Hue University Journal of Science: Economics and Development

ISSN (Print) 2588-1205

ISSN (Online) 2615-9716

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Hoang Trong Hung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Vol 128, No 5D (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Đặng Thị Việt Đức
5–19
Manivanh Lobriayao
21–32
Dương Thị Hải Phương
Lê Thị Lệ