Hue University Journal of Science: Economics and Development

ISSN 2588-1205

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Nguyen Van Toan

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Announcements

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Posted: 2017-02-15
 
More Announcements...

Vol 127, No 5A (2018): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Phùng Thị Hồng Hà
5–22
Phùng Thị Hồng Hà
23–38
Nguyễn Văn Toàn, Lê Nữ Minh Phương
39–51
Nguyễn Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Minh Hòa
53–71
Nguyễn Thanh Khanh, Trịnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Minh Hòa
PDF
73–85
Nguyễn Thị Lệ Hương, Trương Tấn Quân
87–104
Bùi Quang Bình, Đặng Đình Đức
105–117
Nguyễn Việt Hà
119–131
Hồ Quốc Dũng
133–149