Vol 128, No 6A (2019)

Khoa học Xã hội nhân văn tiếng Việt

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6A

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Tiến Dũng
5-16
Ngân Thị Nguyễn
17-28
Trang Thị Thùy Nguyễn
29-41
Nguyễn Văn Tận
42-47
Phạm Ngọc Bảo Liêm
49-62
Nguyen Thi Linh Tú
63-76
Trần Thị Tâm
77-90
Võ Thị Mai Hoa
99-101
Lê Thị Phương Lan
103-111
Phan Thanh Nhất
113-120
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
121-130
Ngô Đức Lập
131-138
Đinh Thị Hồng Vân
139-149
Nguyễn Đăng Nhật
151-166
Lê Vũ Lê Vũ Trường Giang
167 -176