Vol 126, No 3A (2017)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3A

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Khoa CNTY, Bùi Thị Hiền
Khoa CNTY, Hoàng Chung
Khoa CNTY, Nguyễn Đức Hưng
Khoa CNTY, Nguyễn Đức Hưng
Khoa CNTY, Dư Thanh Hằng
Khoa CNTY, Đinh Văn Dũng
Khoa CNTY, Lê Đình Phùng
Khoa CNTY, Lê Xuân Ánh
Khoa CNTY, Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Khoa CNTY, Nguyễn Thị Thùy
Khoa CNTY, Nguyễn Văn Chào
Khoa CNTY, Phạm Hồng Sơn
Khoa CNTY, Phan Vũ Hải
Khoa CNTY, Trần Quang Vui
Khoa CNTY, Trần Thị Thu Hồng
Khoa NCTY, Lê Thị Lan Phương
Khoa CNTY, Nguyễn Thị Mùi
Khoa CNTY, Nguyễn Minh Hoàn
Khoa CNTY, Nguyễn Đức Hưng
Khoa CNTY, Nguyễn Xuân Hòa
Khoa CNTY, Đinh Thị Bích Lân